ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISLESSEN

LAURENSE TENNIS ACADEMY BV / 359.TENNIS TE AMSTELVEEN

 

1.    Online inschrijvingen voor tennislessen zijn voorinschrijvingen. We delen deelnemers in op basis van leeftijd, niveau en beschikbaarheid.

2.     Recht op deelname aan een cursus van Laurense Tennis Academy BV ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld.

3.     Door ondertekening van het inschrijfformulier of verzending van het online formulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.

4.     In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaatsvinden.

5.     In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij niet gebruik maken van de cursus.

6.     In geval Laurense Tennis Academy BV besluit de betalingsverplichting van cursisten te annuleren of over te gaan tot restitutie van reeds betaalde cursusgelden zullen in elk geval administratie kosten in rekening worden gebracht ter grootte van 10% van het gehele cursusgeld met een minimum van €25,00.

7.     Laurense Tennis Academy BV behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

8.     Deelname aan enige tennisles/cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

9.   Cursusdagen en of tijden, om welke reden dan ook verzuimd, zijn voor rekening en risico van de cursist.

10.   Uitsluitend prive cursussen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 1 keer per seizoen worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen.

11.   Een tennisles duurt 50 minuten.

13.   Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.

14.   Junioren zijn degene die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18 jarige leeftijd bereiken.

16.   OUTDOOR tennisles cursussen vinden plaats op de Tennisbanen van TV De Kegel te Amstelveen van april t/m oktober van ieder jaar. Om deel te nemen aan de cursussen dient de deelnemer lid te zijn van TV De Kegel, zijn lidmaatschapsgeld en tennisles betaald te hebben.

17.   OUTDOOR tennislessen zullen bij regen, events, of competitie op de outdoor banen verplaatst worden naar indoor tennisbanen van NTC de Kegel. Deelnemers betalen geen extra baanhuurkosten ten opzicht van het reguliere outdoor tarief indien de lessen verplaatst worden naar een indoor tennisbaan. Indien er geen indoor tennisbanen beschikbaar zijn om de les door te laten gaan dan zal de tennisles verplaatst worden in onderling overleg.

18.  WINTER / INDOOR tennisles cursussen vinden het hele jaar plaats op de indoor tennisbanen van NTC de Kegel.

19.   Tijdens evenementen of ziekte van coaches is het mogelijk dat lessen niet door kunnen gaan en verplaatst moeten worden naar een andere dag en /of tijd.. Het verplaatsen van lessen door overmacht zal in onderling overleg met leerlingen plaatsvinden.

20. Deelname aan INDOOR tennislessen is open voor iedereen. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig om op de INDOOR banen te lessen.     

21.   De tennislessen gaan in principe altijd door.

22.   Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.

23.   Indien zich een Lockdown mocht voordoen ten gevolge van de COVID-19 situatie, dan heb je 100% les garantie dat gemiste lessen op een ander moment en/of binnen een andere faciliteit worden ingehaald. Dit geldt voor zowel zomer- als winterlessen, hierover zijn goede afspraken gemaakt met TV De Kegel en NTC de Kegel.

Laurense Tennis Academy BV.

e: Dekegel@359.tennis