ALGEMENE VOORWAARDEN TENNISLESSEN

LAURENSE TENNISACADEMY BV/359 TENNIS TE AMSTELVEEN

 

1.     Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

2.     Recht op deelname aan een cursus van Laurense Tennis Academy BV ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld.

3.     Door ondertekening van het inschrijfformulier of verzending van het online formulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.

4.     Indien bij betaling via een machtiging niet kan worden geincasseerd zal €5,00 voor elke stornering worden berekend. Bij incasso via andere wegen zullen alle kosten ten behoeve van het incasseren worden doorberekend met een minimum van €35,00.

5.     In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaatsvinden.

6.     In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij niet gebruik maken van de cursus.

7.     In geval Laurense Tennis Academy BV besluit de betalingsverplichting van cursisten te annuleren of over te gaan tot restitutie van reeds betaalde cursusgelden zullen in elk geval administratie kosten in rekening worden gebracht ter grootte van 10% van het gehele cursusgeld met een minumum van €25,00.

8.     Laurense Tennis Academy BV behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

9.     Deelname aan enige tennisles/cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

10.   Cusrsusdagen en of tijden, om welke reden dan ook verzuimd, zijn voor rekening en risico van de cursist.

11.   Uitsluitend prive cursussen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 1 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen.

12.   Een les duurt 50 minuten.

13.   Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.

14.   Tijdens de woensdag middag Kidsday bij het Future toernooi op TV De Kegel zullen de reguliere lessen vervallen en zal Laurense Tennis Academy in plaats daarvan een clinic verzorgen. Deze clinic vervangt de tennisles. De reguliere tennisles zal dan ook niet ingehaald worden op een andere dag en tijd.

15.   Junioren zijn degene die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18 jarige leeftijd bereiken.

16.   OUTDOOR tennisles cursussen vinden plaats op de Tennisbanen vn TV De Kegel te Amstelveen van april t/m oktober van ieder jaar. Om deel te nemen aan de cursussen dient de deelnemer lid te zijn van TV De Kegel, zijn lidmaatschapsgeld en tennisles betaald te hebben en in het bezit te zijn van officielle geldige KNLTB spelers pas.

17.   OUTDOOR tennislessen zullen bij regen, events, of competitie op de outdoor banen verplaatst worden naar indoor tennisbanen van NTC de Kegel. Deelnemers betalen geen extra baanhuurkosten ten opzicht van het reguliere outdoor tarief indien de lessen verplaatst worden naar een indoor tennisbaan. Indien er geen indoor tennisbanen beschikbaar zijn om de les door te laten gaan dan zal de tennisles verplaatst worden in onderling overleg.

18.   INDOOR tennisles cursussen vinden het hele jaar plaats op de indoor tennisbanen van NTC de Kegel.

19.   Deelname aan INDOOR tennislessen is open voor iedereen. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig om op de INDOOR banen te lessen.     

 

20.   De tennislessen gaan in principe altijd door.

21.   Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.

22.   Indien zich een Lockdown mocht voordoen ten gevolge van de COVID-19 situatie, dan heb je 100% les garantie dat gemiste lessen op een ander moment en/of binnen een andere faciliteit worden ingehaald. Dit geldt voor zowel zomer- als winterlessen, hierover zijn goede afspraken gemaakt met TV De Kegel en NTC de Kegel.

 

BETALING CURSUSGELD.

 

23.   INCASSO. Door ondertekening van het formulier of verzending van het online formulier geeft u toestemming aan Laurense Tennis Academy BV om (voor de duur van dit contract/abonnement)

(doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw rekening te schrijven en uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Laurense Tennis Academy BV. Afhankelijk van het moment van inschrijven zal deze incassering plaatsvinden rond de 15e of de 27e van de maand via deze SEPA machtiging. Mocht u ervoor gekozen hebben om in 1 termijn te betalen, geldt deze machtiging eenmalig.

24.   Als u het niet eens met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

25.   Indien u aangeeft bij inschrijving het factuurbedrag zelf te willen overmaken dan ontvangt u de factuur die u binnen 7 dagen dient te betalen. Het cursusgeld dient ontvangen te zijn door Laurense Tennisschool voor aanvang van de eerste tennisles.

 

Laurense Tennis Academy BV.

Dekegel@359.tennis